De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

 

De MR van OBS De Dobbelsteen bestaat uit drie personeelsleden: Pepijn Battes, Anouck ten Cate, Augy Schellekens, Liesbeth de Dooij en vier ouders:Jack Leijs, Merel Hekel, John Tiberius en Annemiek van Put. OBS De Dobbelsteen maakt onderdeel uit van Stichting SOM. Deze scholenkoepel vertegenwoordigt 9 openbare scholen in de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Reimerswaal.

 Wij zijn te bereiken voor vragen op het volgende e-mail adres:

                               anouck.tencate@stichtingsom.nl

 

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat de schooldirectie doet. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

 

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?

Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.

 

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

 

 De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;

 • Het schoolplan

 • Het schoolreglement;

 • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken: 

 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;

 • De taakverdeling binnen de schoolleiding;

 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school,

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In       het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken  die het personeel aangaan zoals: 

 • de samenstelling van de formatie;

 • taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals: 

 • verandering van grondstelling van de school;

 • vaststelling van de schoolgids;

 • vaststelling van de onderwijstijd;

de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussen schoolse opvang.

 

Wat is het verschil met de oudervereniging?

Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft en de oudervereniging niet. Verder houdt de oudervereniging zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school. De oudervereniging kan de MR uiteraard adviseren en de oudergeleding van de MR kan de oudervereniging om advies vragen.

Met wie praat een medezeggenschapsraad?

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Met enige regelmaat wordt de schooldirecteur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. De MR kan altijd personen uitnodigen, zoals iemand van het Bestuur of van de Oudervereniging

Wat is een GMR?

Het bestuur (bevoegd gezag) is verplicht een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen als zij meer dan een school van dezelfde onderwijssoort in stand houdt. In de GMR is elke medezeggenschapsraad van de betrokken scholen vertegenwoordigd. Hierdoor is het contact tussen het schoolniveau en bovenschool niveau verzekerd.

Daarnaast worden de leden van de GMR gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapraden uit het personeel of ouders van de desbetreffende school. Dat betekent dat je om gekozen te worden tot lid van de GMR geen lid hoeft te zijn van de medezeggenschapsraad. Wel moet je personeelslid of ouder van de desbetreffende school zijn om verkiesbaar te zijn tot lid van de GMR. Anouck ten Cate namens onze school vertegenwoordigd in de GMR.

 


MR - leden obs De Dobbelsteen