Actief burgerschap op de Dobbelsteen. 

Leren over jezelf, de ander en de samenleving, daar staan we voor. 
 

“Kinderen van de Dobbelsteen groeien uit tot fijne burgers” 

 

Burgerschapsonderwijs. 

Onder burgerschap verstaan we de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij en die helpen vormgeven. Burgerschapsvorming brengt kinderen de kennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving. Kinderen maken op deze manier op school kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. 

 

Onze ideologie. 

De Dobbelsteen is een mini-samenleving waar wereld samenkomt en we van en met elkaar leren. 

Waar ervaren en deskundige leerkrachten de kinderen stimuleren om zichzelf beter te leren kennen, erkennen en waarderen en verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen te ontwikkelen. 

Dit alles in een sfeer van persoonlijke betrokkenheid. 

 

Het team van de Dobbelsteen is van mening dat de maatschappij veel eisen stelt aan onze kinderen. Ons beeld van werkelijkheid is dat er een beroep gedaan wordt  op participatie, zelfstandigheid en verdraagzaamheid. We willen onze school dan ook inrichten als oefenplaats voor maatschappelijke processen. 

Kijkt u in onze school dan ervaart u dat het ons gaat om het proces en de kwaliteit van het onderwijs in de klas, waarbij wij de lat hoog leggen.  Dat betekent dat we  garant staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en ons richten op optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Ieder kind kan zich in een veilige en uitdagende omgeving veelzijdig ontwikkelen; de zelfstandigheid, de motivatie en de eigen verantwoordelijkheid van ieder kind wordt gestimuleerd vanuit een houding van respect en aandacht voor elkaar. Ontmoeting staat centraal met nadrukkelijk waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen en voor verscheidenheid in de samenleving. 

 

 

Onze visie op burgerschap. 

De Dobbelsteen is een school waar kinderen worden voorbereid om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. Zij beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om zich te ontplooien als een goede wereldburger. 

Wij zijn een afspiegeling van de samenleving waarin solidariteit en respect voor de verschillende geloofsovertuigingen belangrijk zijn. Regelmatig wordt er gewerkt aan projecten op het gebied van wereldoriëntatie, kunst, cultuur en levensbeschouwing.  

Naast deze projecten bieden wij de leerlingen gestructureerd onderwijs in de kernvakken aan. Wij sluiten hierbij aan bij de mogelijkheden van de kinderen. De expertise van diverse professionals wordt hierbij optimaal ingezet.  

 

Ons onderwijs is doelmatig, efficiënt en resultaatgericht. Taal speelt bij al onze lessen een belangrijke rol. Wij zorgen voor een talige omgeving waarbij de kinderen veel nieuwe woorden leren, en deze kunnen gebruiken in een passende context. We betrekken ouders zoveel mogelijk bij het leerproces van hun kind en daar waar mogelijk sluiten ze aan bij activiteiten binnen en buiten de school. 

Wij zijn een school, waar een ieder zich veilig en gerespecteerd voelt. Kinderen, ouders, leerkrachten en bezoekers. 

Op de Dobbelsteen wachten we niet op een mooie dag, maar maken er zelf met elkaar een mooie dag van. 

 

Onze merkbelofte. 

Wij staan voor ontmoeting, vrijheid en gelijkwaardigheid. 

De Dobbelsteen staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ieder kind. 

Ieder kind kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving, waarbinnen we werken aan karakter en vertrouwen,  veelzijdig ontwikkelen. 

Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd vanuit een houding van respect. Wij verzorgen openbaar onderwijs waarin de ontmoeting centraal staat met waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en teamleden. Competente teamleden zorgen voor optimale resultaten voor ieder kind. Dat doen ze samen met ouders en andere betrokkenen in voortdurende interactie met de maatschappelijke omgeving van de school. Daarbij staan zij open voor toekomstige ontwikkelingen. 

 

Onze unieke kracht. 

Onze onderscheidende kracht komt voort uit de intrinsieke motivatie en betrokkenheid van de leerkrachten en de onderlinge professionele teamcultuur.  De leerkrachten en ib'ers zijn gewend en in staat om bij elke leerling ‘eruit te halen, wat erin zit’. 

We verbinden ons aan ons doel om talenten te ontdekken en ontwikkelen en laten dat onze kinderen concreet ervaren. “We houden ze bij de les”. 

We hebben veel aandacht voor motivatie, betrokkenheid en een sterke gedragscultuur  

En laten onze kinderen ervaren dat eenieder uniek is binnen een bestaand groepsverband. 

Gratis vector afbeeldingen van Kinderen