Passend Onderwijs

Hoe geven we Passend Onderwijs op obs de Dobbelsteen vorm?

In samenwerking met Samenwerkingsverband de Brabantse wal onderscheiden we drie vormen van ondersteuning, t.w.:

 • Basisondersteuning: voor de meeste leerlingen voldoende om tot leren te komen.
 • Breedte-ondersteuning: begeleiding voor leerkrachten en als gevolg daarvan voor de leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben.
 • Diepte-ondersteuning: plaatsing op SBO/SO

 

Zorg voor alle leerlingen

Passend Onderwijs In het kader van de Wet op Passend Onderwijs is de basisschool verplicht te voldoen aan de basisondersteuning van de leerlingen. Op onze school werken we er hard aan om ervoor te zorgen dat onze basisondersteuning op orde is en blijft. Dit houdt in

dat we kinderen kunnen bieden wat ze nodig hebben bij enkelvoudige onderwijsbehoeften (denk aan leer- of gedragsproblematiek). De leerkrachten dragen hier zorg voor, ondersteund door de intern begeleider.

 

Zorg voor leerlingen met speciale hulpvragen

Wanneer een leerkracht merkt dat een leerling niet voldoende profiteert van het aanbod uit de basisondersteuning, gaan we in gesprek met ouders om te zoeken naar oplossingen. De leerkracht zal het ook met de intern begeleider bespreken. Wanneer dit niet afdoende is, kan de leerling besproken worden met een deskundige van het Samenwerkingsverband “De Brabantse Wal”. Hij kijkt mee en

stelt vast wat precies de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en leerling zijn.

 

Vragen die belangrijk zijn:

 1. Is de leerling in deze setting gelukkig?
 2. Is er sprake van acceptabele groei en ontwikkeling?
 3. Is het voor de leerkracht te doen?
 4. Wordt het leerproces, de rust in de groep niet ernstig of structureel verstoord?
 5. Zijn de ouders tevreden?

Wanneer we als school extra expertise nodig hebben, kan de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband ervoor kiezen om een arrangement af te geven. Dat komen we terecht in de breedte-ondersteuning. Hierbij zal de leerkracht door een begeleider Passend

Onderwijs gecoacht worden om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden in zijn ontwikkeling.

 

Zorg voor leerlingen met spraak-/taalproblematiek

Om leerlingen met spraak-/taalproblematiek zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, werken we samen met cluster 2. Wanneer een leerkracht vragen heeft rondom de begeleiding van een leerling met spraak-/taalproblematiek, kunnen we Consultatie & Advies

aanvragen bij Auris. Onze ambulant begeleider zal de leerkracht handelingsadviezen geven. Indien er hulpvragen blijven bestaan en een leerling voldoet aan de criteria, kan er vanuit cluster 2 een arrangement afgegeven worden. Cluster 2 werkt met lichte en medium arrangementen. Leerkrachten van leerlingen met een dergelijk arrangement worden gecoacht om bijvoorbeeld hun taalgebruik aan te passen op hun leerlingen, maar er zal ook een gespecialiseerde collega van cluster 2 op school komen om met de leerling te

werken, dit alles is afhankelijk van de doelen die voor de leerling zijn opgesteld. Het aanbieden van de extra hulp gaat in verschillende stappen. Bij alle stappen worden ouders betrokken en/of op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en indien van toepassing wordt er ook samengewerkt met andere betrokkenen (bijvoorbeeld de logopediste).

 

Zorg voor excellente en hoogbegaafde leerlingen

Onze excellente leerlingen zijn eveneens zorgleerlingen en hebben behoefte aan onderwijs dat aansluit bij hun onderwijsleerbehoeften.

Daar ook excellente leerlingen leerproblemen kunnen ondervinden, hebben wij afspraken gemaakt met betrekking tot signalering, diagnosticeren, begeleiding en evaluatie naar de bovenkant. Deze afspraken kunt u vinden in het Protocol Hoogbegaafdheid. Het aanbieden van de extra hulp gaat in verschillende stappen. Bij alle stappen worden ouders betrokken en/of op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen.

 

Onze uitgangspunten:

 • Wij proberen uit de leerling te halen wat er in zit door onderwijs op maat te bieden.
 • De hoogbegaafde leerlingen bieden wij de kans om met extra bagage de school te verlaten.
 • Wij sluiten aan bij de ononderbroken ontwikkeling waar elke leerling recht op heeft.
 • Wij nemen extra maatregelen om de meerbegaafde leerling meer uitdaging te bieden dan in ons reguliere onderwijs aanbod.
 • Wij spreken de (hoog) begaafde leerling aan op zijn niveau.Wij bieden de (hoog) begaafde leerling meer aandacht door middel van verbreding of verrijking.De verrijkings- en verbredingsactiviteiten vinden binnen de groep plaats.

 Voor de complete tekst verwijzen we u naar onze schoolgids. Deze kunt u vinden in de menubalk onder "onze school".